Tham gia vào Mạng lưới
Tình nguyện viên Bảo vệ Trẻ em
trên không gian mạng ngay hôm nay?

Artboard – 1

Tổ chức CyberKid ra đời với sứ mệnh đảm bảo sự an toàn của
Trẻ em Việt Nam
trước các mối đe doạ an ninh mạng khi tương tác trên Internet.

mô hình giải pháp về cách hoạt động của CyberKid Vietnam

báo cáo hàng năm về các hoạt động của CyberKid Vietnam

Các dự án, giải pháp CyberKid Vietnam đã thực hiện

0
lớp học của
CyberSchool đã
được tổ chức
0
lớp học của
CyberClass đã
được tổ chức
0
tình nguyện viên đã
tham gia cùng
CyberKid
0
học sinh đã
tham dự lớp học
của CyberSchool