Tham gia vào Mạng lưới
Tình nguyện viên Bảo vệ Trẻ em
trên không gian mạng ngay hôm nay?

trẻ em VietNam sử dụng Internet

Tổ chức CyberKid ra đời với sứ mệnh đảm bảo sự an toàn của
Trẻ em Việt Nam
trước các mối đe doạ an ninh mạng khi tương tác trên Internet.

mô hình giải pháp về cách hoạt động của CyberKid Vietnam

báo cáo hàng năm về các hoạt động của CyberKid Vietnam

Các dự án, giải pháp CyberKid Vietnam đã thực hiện

0
trường học mà
CyberSchool đã
giảng dạy
0
lớp học của
CyberClass đã
được tổ chức
0
tình nguyện viên đã
tham gia cùng
CyberKid
0
trường hợp bị
tấn công trên mạng
được CyberHotline tiếp nhận