CYBERHOTLINE

Mô hình giải pháp đưa ra sự ứng cứu đối với những trường hợp tấn công trẻ em trên không gian mạng qua đường dây nóng và kênh chat trực tuyến cũng như hệ thống bạn đồng hành ẩn danh trên mặt đất

Rectangle 120