0
trường học mà
CyberSchool đã
giảng dạy
0
lớp học của
CyberClass đã
được tổ chức
0
tình nguyện viên đã
tham gia cùng
CyberKid
0
trường hợp bị
tấn công trên mạng
được CyberHotline tiếp nhận

BÁO CÁO HÀNG NĂM

CyberKid Vietnam tổng hợp kết quả hoạt động của các giải pháp, dự án và chương trình
Bảo vệ Trẻ em trên không gian mạng trong các báo cáo tác động hàng năm tại đây.

2020

white
white
white
white

2021

white
white
white
white